Colegio Sant Marc De Sarrià, Barcelona

Sant Marc De Sarrià

Colegios Concertados en Barcelona

Un grup de persones, que desitjaven per als seus fills una especial dedicació i atenció per part de mestres i professors, iniciaren l’aventura l’any 1963 i crearen el col•legi Esto Vir. Els principis van ser durs, però poc a poc, el nou col•legi va anar adquirint prestigi entre les famílies que hi varen confiar.
Al llarg del temps la primitiva torre de Carrasco i Formiguera nº 12 es va anar ampliant i el 1985 s’inaugurà l’edifici d’aules que avui alberga la secundària, el menjador i la biblioteca.
Dos anys més tard, el 1987 es produeix el primer relleu generacional i sorgeix l’actual Sant Marc de Sarrià.
Des de la seva fundació, l’actual Sant Marc ha estat un col•legi confessional cristià. El quadre de professors i la direcció pretenen, respectant la llibertat religiosa de les famílies, l’alumnat i la seva pròpia, donar amb el seu exemple i amb la seva ensenyança un model de virtuts i qualitats humanes : laboriositat, tolerància, esforç, valentia, fortalesa, lleialtat, respecte, comprensió…

IDEARI I LÍNIA PEDAGÒGICA

El caràcter propi de l’escola es fonamenta en una atenció individualitzada de cadascun dels alumnes i les alumnes; una educació integral basada en valors universals inspirats en l’humanisme cristià i que tenen com a base la llibertat i la responsabilitat personals.
L’escola s’entén a Sant Marc com una continuació del nucli familiar per a cada nen i cada nena. En ella s’han de sentir compresos, valorats com a persones, respectats en la seva individualitat i exigits en la mesura de les seves possibilitats. És per això que fugim de la simple instrucció acadèmica o d’una educació massiva, on l’alumne vegi amenaçada la seva individualitat en pro d’un sistema educatiu.
Considerem doncs que sentir-se valorat, apreciat i escoltat és una característica bàsica per a una posterior exigència educativa. El nen o la nena ha de saber-se i sentir-se persona a qualsevol edat i en qualsevol situació escolar.

CICLES

INFANTIL (LINK WEB PRÒPIA)
PRIMÀRIA
Va adreçada als alumnes compresos entre els 6 i els 12 anys. Està situada a l’edifici antic, a l’originària torre de Carrasco i Formiguera.
L’Educació Primària s’estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun i té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin consolidar les eines bàsiques d’ensenyament-aprenentatge que els permetin desenvolupar una educació secundària en garanties,  en el marc d’un desenvolupament personal integral, que desenvolupi igualment no només la part acadèmica sinó totes les vessants humanes que a aquestes edats integren la persona.
En aquesta etapa aquest objectiu es centra en dos pilars fonamentals que considerem els eixos bàsics de la nostra estructura acadèmica de 6 a 12 anys.
En primer lloc les assignatures instrumentals. Aquestes assignatures són les que es consideren instrument en les quals després, en l’educació secundària i en la mateixa primària, es recolzarà l’aprenentatge d’altres coneixements. En aquest sentit la llengua (en l’ampli sentit de la lectura, la comprensió, la capacitat d’expressar-se, etc.) i les matemàtiques articulen una base sòlida que permeti als nens i nenes, futurs adolescents, adquirir els coneixements que s’han de construir damunt d’aquesta.
ESO
Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys. S’estructura en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun i té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.
Es produeix un lent canvi durant l’etapa tant a nivell acadèmic (preparació dels alumnes per a les sortides d’estudis posteriors) com a nivell personal degut a l’entrada a l’adolescència.
A l’ESO un dels aspectes més importants de Sant Marc, tenint en compte que parlem de nois i noies adolescents, és l’adquisició de valors humans que permeten l’autoconeixement i que fan créixer. Agafant com a base el diàleg i la comunicació, potenciar l’autoestima i el creixement d’allò que és positiu. Afavorir la integració en el grup,  l’encontre amb un mateix i amb els altres creant marcs de referència que l’orientin vers un comportament responsable i respectuós envers ell mateix i els altres.
BATXILLERAT
El batxillerat és una etapa post-obligatòria que s’organitza en dos cursos. Correspon al  període comprès entre els setze i els divuit anys i, per tant, un dels principals objectius és atorgar maduresa i consolidació no només als continguts assimilats durant l’etapa obligatòria sinó també de la pròpia personalitat. A més, l’aprofundiment dels coneixements que s’exigeix implica una diversificació de les branques en Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials (veieu l’apartat Currículum).
A banda de l’organització curricular, a Sant Marc l’atenció personalitzada continua com a eix del projecte educatiu al batxillerat.
El nostre objectiu a Batxillerat no és només transmetre coneixements i tècniques. El nostre objectiu, continuant amb el de les etapes anteriors, és educar; i l’educació que pretenem es fonamenta en dos pilars bàsics i complementaris.

IDIOMES

ANGLÈS
El català i el castellà, idiomes de comunicació diària en el nostre entorn, conviuen amb l’anglès a Sant Marc, idioma que des dels primers anys s’inclou en el currículum de l’alumne amb una forta intensitat, per tal que esdevingui un dels pilars importants del nostre projecte curricular. Juntament amb les tecnologies de la informació i la comunicació, entenem que l’anglès, en la societat actual, ha arribat a formar part de les nostres vides, i cada cop més pensem que és necessari que estiguin molt ben preparats en aquesta faceta.
FRANCÈS
En arribar l’ESO s’inclou en el currículum un segon idioma estranger, el francès, des d’un nivell elemental i com a iniciació.
En arribar a primer d’ESO les hores d’anglès setmanals, per llei, passen a ser tres. Amb la tria de possibles assignatures optatives, hem apostat per els idiomes, seguint amb la línia general de l’escola.
In aquest sentit els nois i noies que ho desitgin, amb el vist-i-plau, lògicament, dels pares, poden triar entre fer dues hores de francès setmanals, o dues hores més d’anglès per tal de reforçar-lo.
D’aquesta manera el currículum queda obert per als que prefereixin la introducció en un segon idioma estranger, o aquells que decideixin perfeccionar-ne un (l’ànglès) i poder així dominar-lo sense la possible confusió que pugui generar l’aprenentatge d’un de nou.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

FUTBOL-SALA
A l’escola, des de fa uns anys, s’ha creat una escola esportiva de futbol-sala, i s’han format tres equips per a competir en el campionat escolar de Barcelona. Ara mateix hi ha un equip aleví, un infantil i un cadet. Els partits es porten a terme els dissabtes.
JUDO
El Judo és un esport de lluita sense perill de lesions, en el que entren en moviment totes les parts del cos, convertint-se en un excel•lent mètode de mantenir-se en forma i desenvolupar harmoniosament a la persona, en el que s’aprèn concentració, domini del propi cos, seguretat i confiança en un mateix. Es pot practicar a qualsevol edat i està especialment recomanat per la Unesco per a nens i nenes de 6 a 14 anys. L´educació  psicomotriu és l´inici del judo per a l´edat dels més menuts (de 4 a 8 anys). El control de la lateralitat, el domini de l´equilibri, realitzar salts i gestos amb soltura i rapidesa, etc., es van aconseguint a  través d´exercicis en forma de jocs.
KUMON
El kumon és una activitat extraescolar dissenyada per desenvolupar al màxim el potencial de cada nen a través de les matemàtiques, i, progressivament, també de la lectura. És un programa individualitzat per a cada nen i nena, gràcies al qual desenvolupen confiança, concentració, responsabilitat i hàbits d’estudi, elements que els acompanyaran en un futur. 
INICIACIÓ A L’ESPORT
Aquesta nova activitat està dirigida a nens d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària. Es realitzarà 2 dies a la setmana: dilluns i dimecres de 17h a 18h.
El que es pretén amb aquesta activitat és que els nens i nenes aprenguin, facin esport i sobre tot s’ho passin bé.
TALLER DE MÚSICA
L’activitat està coordinada per la professora Montse Menal, vinculada al Conservatori Superior de Música del Liceu, que organtiza tot el professorat dels diferents instruments.
S’imparteix les assignatures de Llenguatge musical i Instruments (guitarra , piano , violí i flauta travessera i dolça), tant en grau elemental com el mitjà, per l’obtenció del títol professional.
TENNIS
Ja fa uns anys  es va introduir el tennis com a activitat extraescolar i, any rere any, ha esdevingut un èxit. Mitjançant la seva pràctica, l’alumne podrà aprendre i conèixer els aspectes tècnics i tàctics d’aquest esport, dins un mètode d’ensenyament global que permet que l’alumne sigui partícip de manera activa i molt dinàmica en tot moment a totes les classes.
TALLER DE TEATRE
Es treballa l’expressió corporal com a mitjà per a manifestar els sentiments, els diferents tons de veu, la dicció, la memòria, el drama, la comèdia. Proposem una metodologia evolutiva que a partir del "fer veure” espontani arribi al fet teatral organitzat.
SANT MARC LANGUAGE SERVICES
En la línia de potenciació de l’anglès a l’escola, es poden realitzar classes d’anglès en petits grups per ajudar a preparar els exàmens oficials de la Universitat de Cambridge (link).
ARTS PLÀSTIQUES
Al llarg del curs hi ha programades diferents activitats concentrades en monogràfics per tal de poder donar una formació més àmplia en quant a tècniques. L’objectiu de l’activitat és el de donar la possibilitat a l’alumne/a de desenvolupar les tècniques i els processos d’observació per poder-los plasmar amb els hàbits i tècniques adequades. Es pretén que els nens i nenes que cursin l’activitat siguin capaços i capaces de comunicar-se amb la imaginació i desenvolupin una actitud creativa dins del món visual i plàstic.
ESCOLA DE DANSA: BALLET, MODERN, JAZZ
Els alumnes poden presentar-se a un examen de dansa al gener , no obligatori, que tindrà lloc en el Centre Màxim d’Harroche, escola de formació i perfeccionament amb una gran experiència en pedagogia de la dansa i amb difusió a tot l’estat espanyol, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La principal funció d’aquests exàmens, és la d’afavorir la correcta pràctica de la dansa a nivell amateur, així com una més gran difusió d’aquest meravellós mitjà d’expressió.
TALLER HIP-HOP
Dirigida a alumnes de l’ E.S.O., aquest tipus de ball exigeix un escalfament, estiraments i relaxació per als seus moviments.  És una activitat dinàmica i molt participativa.

SERVEIS ALS ALUMNES

RUTES D’AUTOCARS
GABINET PSICOPEDAGÒGIC
El departament psicopedagògic i d’orientació és un servei que l’escola Sant Marc ofereix amb l’objectiu d’atendre a cada alumne/a tenint en compte la realitat de cadascun i considerant-lo en la seva globalitat.
REFORÇOS I CLASSES PARTICULARS
L’escola ofereix, com a activitat extraescolar, la possibilitat de realitzar reforços i classes particulars als nens i nenes que ho necessitin, des de Infantil fins a Batxillerat, i que les famílies, d’acord amb el tutor o tutora, considerin oportú.
SERVEI DE PERMANÈNCIA I HORARI DE VACANCES
L’escola ofereix un servei de permanència al centre des de les 7.30 del matí fins a les 9.00 h., moment en que s’entra a les aules, per a totes aquelles famílies que ho sol•licitin.
Igualment, per les tardes, independentment de les activitats extraescolars que s’oferten, de 17.00 a 18.00 h. l’escola disposa del servei de permanència i biblioteca per a aquelles persones que ho sol•liciten. D’aquesta manera els nens i nenes poden realitzar durant una hora tasques escolars i deures, sota la tutela d’un professor.
L’etapa d’infantil té un horari de vacances diferent a la resta d’etapes. Durant els dies laborables de les festes de Nadal, de febrer, de Setmana Santa i del mes de juliol l’escola resta oberta, de manera que les famílies que ho sol•licitin poden seguir contant amb l’escola per atendre als seus fills i filles.
Els reforços i classes particulars poden dur-se a terme en el mòdul de migdia o per la tarda.